P2P

Open call for support to P2P events in “Pcinja-Kraishte”

Постојаната Работна Група за Регионален Рурален Развој (SWG) во Југоисточна Европа, во рамките проектот "Регионална соработка и вмрежување во областа на земјоделството, руралниот и економскиот развој на прекуграничните региони", финансиран од страна

Read more
Open call for support to P2P events in “Krsh”

Stalna Radna Grupa za Regionalni Ruralni Razvoj (SWG) u Jugoistočnoj Evropi u okviru projekta finansiranog od strane Evropske Unije “Regionalna saradnja i umrežavanje u oblasti poljoprivrede, ruralnog i ekonomskog razvoja u preko graničnim regionima“ objavljuje javni Poziv za podršku „Ljudi-ljudima“ „Ljudi-ljudima“ aktivnosti predstavljaju alat za jačanje umrežavanja, saradnje, promocije preko graničnih regiona i njihove tradicije,

Read more
Open call for support to P2P events in “Prokletije-Bjeshkët e Nemuna”

Grupi Permanent Rajonal i Punës  Për Zhvillim Rural (SWG) në Evropën Juglindore në kuadër të projektit SWG  Bashkëpunimi Rajonal dhe Rrjetëzimi në Fushën e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Ekonomik të Zonave Ndërkufitare" financuar nga Bashkimi Evropian, shpall thirrje për mbështetje të manifestimeve / aktiviteteve njerëzit për njerëzit. Aktivitetet "njerëzit për njerëzit" paraqesin mjet për rrjetëzim, forcimin e bashkëpunimit,

Read more
Results and final ranking list for the call for People to People Activities in the cross border regions of “Prespa”, “Sharra”, “Drina-Sava” and “Drina-Tara”

The first call for support to People to People events in the Cross border regions of "Prespa", "Sharra", "Drina-Tara" and "Drina-Sava" has been closed. In total, 74 (seventy-four) applications have been received during a one month period and below you will find the finalized ranking list as evaluated by the Evaluation Committees. Based on available funds and planned budget, we are in position to support the events which are above the 75 (seventy-five)

Read more
VI Meeting of the Stakeholders’ Group for the Cross – border region of “Pcinja-Krajishte” , 7th of March,2018, restaurant „Timcevski”, Municipality of Staro Nagoricane, Republic of Macedonia

Regular meeting of the Stakeholder group for cross-border region of “Pcinja-Krajishte” will be held on  7th of March restaurant „Timcevski”, Municipality of Staro Nagoricane, FYR of Macedonia. The discussions on this meeting will be focused on the following topics: Open call for the proposals for support people to event in cross border region Cross-border Region of “Pcinja-Krajishte” The examples of P2P events , scoring list and support

Read more
XVII Meeting of the Stakeholders’ Group for the Cross – border region of “Drina-Tara”, 6 March 2018, Etno village “Vrhpolje” , Ljubovija, Serbia

Regular meeting of the Stakeholder group for cross-border region of “Drina-Tara”. The discussions on this meeting will be focused on the following topics: Presentation and discussion of the new ABD phase of the EU project “Regional cooperation and networking in the field of agriculture, rural and economic development of cross-border areas; Informative session on the outcomes of the People to People Call for “Drina-Tara” cross-border region;

Read more
1st International Meeting: Good agricultural practices and improvement of agricultural riparian areas in the cross-border region “Drina-Sava”, 30 March, 2017 in Sremska Mitrovica, Serbia

The regional event 1st International Meeting: Good agricultural practices and improvement of agricultural riparian areas in the “Drina-Sava” cross-border region, was organized by the NGO Nature Conservation Movement of Sremska Mitrovica, Serbia on 30 March, 2017 in Sremska Mitrovica, Serbia. The aim of this regional event was establishment of a dialogue and opening a discussion for exchange of experiences and raised level of knowledge in the

Read more
Promotional video for the event “Regional competition in food preparation of the cross-border region Drina-Sava“, 10 March, 2017 in Bogatic, Serbia

This video presents the People-to-People manifestation “Regional competition in food preparation of the cross-border region of Drina-Sava“, which was implemented by the Tourism Organization of Municipality Bogatic in cooperation with the partners Tourism organisation of the City of Bijeljina and the High school “Macvanska srednja skola” from Bogatic. The aim of this regional manifestation was promotion of the national cuisines of the cross-border

Read more
“Improvement of waste management systems in the cross-border region of Prespa”, 6 March, 2017 in Resen, FYR of Macedonia

The regional event “Improvement of waste management systems in the cross-border region of Prespa” was held on the 6th March, 2017 at the Municipality of Resen. The event was organized by the JKP ”Proleter” from Resen in cooperation with the Municipality of Korca and the Municipality of Pustec from Albania. The main objective of the event was to promote the environmental values in the region, in the context of best practices of waste management

Read more
„Youth activism in the sustainable management and biodiversity conservation in the ABDA Region of Drina – Sava“ 16 March, 2017 in Lopare, Bosnia and Herzegovina 29 March, 2017 in Sremska Mitrovica, Serbia

The manifestation „Youth activism in the sustainable management and biodiversity conservation in the ABDA Region of Drina-Sava“, organized by the NGO “Eko Leonardo” and the partner NGO “Ruralni centar Sova”, resulted with implementation of two conferences and six organized workshops with students of elementary schools in Lopare (B&H) and Sremska Mirtrovica (Serbia). This series of regional conferences and workshops contributed to

Read more