Open call for support to P2P events in Prespa

Постојаната работна група за регионален рурален развој (SWG) во Југоисточна Европа, во рамките на SWG EC проектот “Регионална соработка и вмрежување во областа на земјоделството, руралниот и економскиот развој на прекуграничните региони” финансиран од страна на Европската унија, објавува повик за поддршка на манифестации / активности луѓе за луѓе.

Активноста “луѓе за луѓе” претставува алатка за вмрежување, зајакнување на соработката, промоција на прекуграничните региони и нивното културно, традиционално и природно наследство, поддржува економски активности на полето на развој на производите и услугите, како и создавање на прекугранични вредносни синџири.

Како дел од проектот SWG EC “Регионална соработка и вмрежување во областа на земјоделството, руралниот и економскиот развој на прекуграничните области” активностите може да бидат реализирани во регионот “Преспа”, во следните земји и општини:

  • Македонија: Охрид и Ресен;
  • Албанија: Поградец, Пустец, Малиќ, Корча, Девол и Колоње;

Манифестацијата е потребно да се реализира најкасно до 01.11.2018 година. Било каква поддршка, барана во рамките на овој повик не смее да ја надмине сумата од 2000 Евра без вклучен ДДВ. Целокупниот буџет на настанот и останата финасиска помош не се ограничени.

Преку овој повик, SWG ги поканува сите заинтересирани претставници од јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор да номинираат по една манифестација која придонесува за горенаведените цели за поддршка од страна на SWG. Формуларите за апликација и буџет треба да бидат пополнети и истите да ги доставите најдоцна до 16.02.2018 (до крајот на работното време) преку електронска пошта на:

prespa@swg-seerural.org

Апликациите можат да се поднесат на локалните јазици, по што SWG Секретаријатот, во соработка со комисија составена од претставници на министерствата за земјоделство на државите на Западен Балкан, ќе донесе одлука за избор на настанот. По одобрување, апликацијата и буџетот се доставуваат на англиски јазик. Напоменуваме дека официјалната верзија на документацијата на англиски јазик и во случај на противречности и несогласувања, оригиналната верзија на англиски јазик е валидна.


Grupi Permanent Rajonal i Punës Për Zhvillim Rural (SWG) në Evropën Juglindore në kuadër të projektit SWG EC “Bashkëpunimi Rajonal dhe Rrjetëzimi në Fushën e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Ekonomik të Zonave Ndërkufitare” financuar nga Bashkimi Evropian, shpall thirrje për mbështetje të manifestimeve / aktiviteteve njerëzit për njerëzit.

Aktivitetet “njerëzit për njerëzit” paraqesin një mjet për rrjetëzim, forcimin e bashkëpunimit, promovimin e rajoneve ndërkufitare dhe trashëgiminë e tyre kulturore, tradicionale dhe natyrore, dhe mbështesin aktivitetet ekonomike në fushën e zhvillimit të produkteve dhe shërbimeve, si dhe krijimin e zinxhirëve të vlerave ndërkufitare.

Në kuadër të projektit të SWG EC: “Bashkëpunimi Rajonal dhe Rrjetëzimi në Fushën e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Ekonomik të Zonave Ndërkufitare”, aktivitetet mund të realizohen në rajonin ndërkufitar “Prespa” në këto vende dhe komuna:

  • Maqedoni: Ohër dhe Resnjë;
  • Shqipëri: Pogradec, Pustec, Maliq, Korçë, Devoll dhe Kolonjë

Manifestimi duhet të realizohet më së voni më 01.11.2018. Çdo mbështetje e kërkuar në kuadër të kësaj thirrje nuk duhet të tejkalojë shumën prej 2,000 EUR pa përfshirë TVSH. Buxheti i përgjithshëm i manifestimit dhe kontributet tjera nuk janë të limituara.

Në këtë mënyrë, SWG fton të gjithë përfaqësuesit e interesuar nga sektori publik, privat dhe civil që të propozojnë një manifestim që kontribuon në objektivat e mësipërme të mbështetjes së SWG. Ju duhet të plotësoni Formularin e Aplikimit dhe Buxhetit dhe t’i dorëzoni ato jo më vonë se data 16.02.2018 (deri në fund të orarit të punës) me e-mail në:

prespa@swg-seerural.org

Aplikimet mund të dorëzohen në gjuhët lokale, pas së cilës Sekretariati i SWG-së, në bashkëpunim me një komision të përbërë nga përfaqësues të Ministrive të Bujqësisë të Ballkanit Perëndimor, do të marrë një vendim për përzgjedhjen e eventit. Pas miratimit, aplikimi  së bashku me buxhetin duhet të dorëzohen në gjuhën angleze. Ju lutem vini re se versioni zyrtar i dokumentacionit është në gjuhën angleze dhe në rast të kontradiktave dhe mosmarrëveshjeve, versioni origjinal në anglisht është i vlefshëm.

Линкови за преземање на потребната документација:
Lidhja për shkarkimim e dokumentave është:

Aпликационен формулар и буџет + Упатство
Formulari i Aplikimit dhe Buxheti + Udhëzim
Application form and Budget + Manual

About Author: admin