Open call for support to P2P events in “Prokletije-Bjeshkët e Nemuna”

Grupi Permanent Rajonal i Punës  Për Zhvillim Rural (SWG) në Evropën Juglindore në kuadër të projektit SWG  Bashkëpunimi Rajonal dhe Rrjetëzimi në Fushën e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Ekonomik të Zonave Ndërkufitare” financuar nga Bashkimi Evropian, shpall thirrje për mbështetje të manifestimeve / aktiviteteve njerëzit për njerëzit.

Aktivitetet “njerëzit për njerëzit” paraqesin mjet për rrjetëzim, forcimin e bashkëpunimit, promovimin e rajoneve ndërkufitare dhe trashëgiminë e tyre kulturore, tradicionale dhe natyrore, dhe mbështesin aktivitetet ekonomike në fushën e zhvillimit të produkteve dhe shërbimeve, si dhe krijimin e zinxhirëve të vlerave ndërkufitare.

Në kuadër të projektit  “Bashkëpunimi Rajonal dhe Rrjetëzimi në Fushën e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Ekonomik të Zonave Ndërkufitare” aktivitetet mund të realizohen në rajonet ndërkufitar “Krsh”, “Pcinja-Krajishte” dhe “Prokletije-Bjeshkët e Nemuna” në Sërbi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Mal të Zi, Shqipëri dhe Kosovë *.
Manifestimet/aktivitetet duhet të implementohen jo më vonë se data 01.11.2018. Çdo kërkesë për mbështetje nga kjo Thirrje, nuk duhët të tejkalojë shumën prej 2,000 EUR duke mos përfshirë këtu TVSH-në. Buxheti i përgjithshëm i manifestimit dhe kontributet tjera nuk janë të limituara. Fatkeqësisht, sipas procedurave të Bashkimit Europian, SWG nuk do të mbështesë aktivitete në shtetet antare të Bashkimit Europian (Kroaci, Bullgari), por shpenzimet e pejsëmarrjes (transporti, vendosja, angazhimi i ekspertëve) nga këto shtete në kuadër të aktiviteteve Njerëzit për Njerëzit do të konsiderohen si shpenzime të pranueshme.

Aktivitete Njerëzit për Njerëzit janë të pranueshme nëqoftëse realizohen në njërin nga këto shtete/teritore :

Rajoni ndërkufitar “Prokletije-Bjeshkët e Nemuna”

Kosovë*: Pejë, Deçan dhe Junik

Shqipëri: Shkodër, Malësi e Madhe dhe Tropojë

Mali i Zi: Plavë, Andrijevica, Beran dhe Rozhajë

Në këtë mënyrë, SWG fton të gjithë përfaqësuesit e interesuar nga sektori publik, privat dhe civil që të emërojnë një manifestim që kontribuon në objektivat e mësipërme të mbështetjes së SWG. Ju duhet të plotësoni Formularin e Aplikimit dhe Buxhetin dhe t’i dorëzoni ato më së voni deri më 13.04.2018 deri në orën 17:00 me e-mail në:

abda@swg-seerural.org

Në rreshtin e subjektit të e-mailit, ju lutem indikoni për cilin rajon ndërkufitar aplikoni (psh. Subjekti: P2P Prokletije-Bjeshket e Nemuna)
Aplikimet mund të dorëzohen në gjuhët lokale, pas së cilës Sekretariati i SWG-së, në bashkëpunim me një komision të përbërë nga përfaqësues të Ministrive të Bujqësisë të Ballkanit Perëndimor, do të marrë një vendim për përzgjedhjen e ngjarjes. Pas miratimit, formati i aplikimit dhe  buxhetit dorëzohen në gjuhën angleze.

Ju lutem vini re se versioni zyrtar i dokumentacionit është në gjuhën angleze dhe në rast të kontradiktave dhe mosmarrëveshjeve, versioni origjinal në anglisht është i vlefshëm.

____________________________________________________________________________

Stalna Radna Grupa za Regionalni Ruralni Razvoj (SWG) u Jugoistočnoj Evropi u okviru projekta finansiranog od strane Evropske Unije “Regionalna saradnja i umrežavanje u oblasti poljoprivrede, ruralnog i ekonomskog razvoja u preko graničnim regionima“ objavljuje javni Poziv za podršku „Ljudi-ljudima“

„Ljudi-ljudima“ aktivnosti predstavljaju alat za jačanje umrežavanja, saradnje, promocije preko graničnih regiona i njihove tradicije, kulturnog i prirodnog nasledja, i razvijanje ekonomskih potencijala, kako proizvoda tako i usluga, kao i preko graničnih veza i lanaca vrednosti

U okviru projekta “Regionalna saradnja i umrežavanje u oblasti poljoprivrede, ruralnog i ekonomskog razvoja u preko graničnim regionima“ aktivnosti mogu biti implementirane u ciljnim preko graničnim regionima „Krš“, „Pčinja – Krajište“ i „Prokletije – Bjeshket e Nemuna“ u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji i Kosovu*. Manifestacije/aktivnosti moraju biti realizovane najkasnije do 01.11.2018. Tražena podrška ne sme preci 2,000 eura ne računajući PDV. Celokupni budžet manifestacije i druge donacije nisu ograničeni. Nažalost, prema EU procedurama, SWG ne može podržati aktivnosti u državama EU članicama (Hrvatska i Bugarska) ali se troškovi učesnika (transport, smeštaj, angažovanje stručnjaka) iz ovih zemalja, u okviru aktivnosti „ljudi-ljudima“, smatraju prihvatljivim troškovima.

Sledeće države/teritorije i opštine su prihvatljive za implementaciju aktivnosti “Ljudi-ljudima”:

Prekogranični region “Prokletije – Bjeshket e Nemuna”

Kosovo*: Peć, Dečan i Junik

Albanija: Skadar, Malesi e Madhe i Tropoja

Crna Gora: Plav, Andrijevica, Berane, Rožaje

SWG poziva sve zainteresovane strane iz javnog, civilnog i privatnog sektora da prijave manifestacije koje doprinose gore pomenutim SWG ciljevima. Molimo vas popunite prijavni obrazac i budžet i podnesete ih najkasnije do 13.04.2018 do 17:00 časova na e-mail:

abda@swg-seerural.org

U naslovu emaila  obavezno navedite za koji preko granični region podnosite prijavu (npr.  Subject: P2P Prokletije-Bjeshket e Nemuna)

Prijave mogu biti podnete na lokalnim jezicima, nakon čega ce SWG u saradnji sa komisijom sačinjenom od predstavnika Ministarstava poljoprivrede zemalja Zapadnog Balkana i angažovanim ekspertima doneti odluku o izboru manifestacija koje će biti finansirane prema kriterijumima prihvatljivosti i bodovanja. Odobrene aplikacije, zajedno sa budžetom, moraju po odobrenju biti podnete na engleskom jeziku.

Zvanična verzija dokumenata je na engleskom jeziku i u slučaju kontradiktornosti i nepodudaranja, engleska verzija je važeća.


Lidhja për shkarkimim e dokumentave është:

Link za dokumenta za apliciranje:

Formulari i Aplikimit dhe Buxheti + Udhëzim

Aplikacioni formular i Budzet + Manual

Application form and Budget + Manual

 


*Ky përcaktim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me UNSCR 1244 dhe Opinionin e ICJ-së për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa I u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 I mišljenju Medjunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova

About Author: editor