Open call for support to P2P events in Sharra

Постојаната работна група за регионален рурален развој (SWG) во Југоисточна Европа, во рамките на SWG EC проектот “Регионална соработка и вмрежување во областа на земјоделството, руралниот и економскиот развој на прекуграничните региони” финансиран од страна на Европската унија, објавува повик за поддршка на манифестации / активности луѓе за луѓе.

Активноста “луѓе за луѓе” претставува алатка за вмрежување, зајакнување на соработката, промоција на прекуграничните региони и нивното културно, традиционално и природно наследство, поддржува економски активности на полето на развој на производите и услугите, како и создавање на прекугранични вредносни синџири.

Како дел од проектот SWG EC “Регионална соработка и вмрежување во областа на земјоделството, руралниот и економскиот развој на прекуграничните области” активностите може да бидат реализирани во регионот “Шара”, во следните земји и општини:

  • Албанија: Кукс;
  • Македонија: Јегуновце и Теарце;
  • Косово*: Драгаш, Призрен и Штрпце;

Манифестацијата е потребно да се реализира најкасно до 01.11.2018 година. Било каква поддршка, барана во рамките на овој повик не смее да ја надмине сумата од 2000 Евра без вклучен ДДВ. Целокупниот буџет на настанот и останата финасиска помош не се ограничени.

Преку овој повик, SWG ги поканува сите заинтересирани претставници од јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор да номинираат по една манифестација која придонесува за горенаведените цели за поддршка од страна на SWG. Формуларите за апликација и буџет треба да бидат пополнети и истите да ги доставите најдоцна до 16.02.2018 (до крајот на работното време) преку електронска пошта на:

sharra@swg-seerural.org

Апликациите можат да се поднесат на локалните јазици, по што SWG Секретаријатот, во соработка со комисија составена од претставници на министерствата за земјоделство на државите на Западен Балкан, ќе донесе одлука за избор на настанот. По одобрување, апликацијата и буџетот се доставуваат на англиски јазик. Напоменуваме дека официјалната верзија на документацијата на англиски јазик и во случај на противречности и несогласувања, оригиналната верзија на англиски јазик е валидна.


Grupi Permanent Rajonal i Punës  Për Zhvillim Rural (SWG) në Evropën Juglindore në kuadër të projektit SWG EC “Bashkëpunimi Rajonal dhe Rrjetëzimi në Fushën e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Ekonomik të Zonave Ndërkufitare” financuar nga Bashkimi Evropian, shpall thirrje për përkrahje të manifestimeve / aktiviteteve njerëzit për njerëzit.

Aktivitetet “njerëzit për njerëzit” paraqesin mjet për rrjetëzim, forcimin e bashkëpunimit, promovimin e rajoneve ndërkufitare dhe trashëgiminë e tyre kulturore, tradicionale dhe natyrore, dhe mbështesin aktivitetet ekonomike në fushën e zhvillimit të produkteve dhe shërbimeve, si dhe krijimin e zinxhirëve të vlerave ndërkufitare.

Në kuadër të projektit të SWG EC: “Bashkëpunimi Rajonal dhe Rrjetëzimi në Fushën e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Ekonomik të Zonave Ndërkufitare”, aktivitetet mund të realizohen në rajonin ndërkufitar “Sharr” në këto vende dhe komuna:

  • Shqipëri: Kukës;
  • Maqedoni: Jegunovce dhe Tearce;
  • Kosova *: Dragash, Prizren dhe Shtërpcë

Manifestimi duhet të realizohet më së voni më 01.11.2018. Çdo mbështetje e kërkuar në kuadër të kësaj thirrje nuk duhet të tejkalojë shumën prej 2,000 EUR pa përfshirë TVSH. Buxheti i përgjithshëm i manifestimit dhe kontributet tjera nuk janë të limituara.

Në këtë mënyrë, SWG fton të gjithë përfaqësuesit e interesuar nga sektori publik, privat dhe civil që të emërojnë një manifestim që kontribuon në objektivat e mësipërme të mbështetjes së SWG. Ju duhet të plotësoni Formularin e Aplikimit dhe Buxhetin dhe t’i dorëzoni ato më së voni deri më 16.02.2018 (deri në fund të orarit të punës) me e-mail në:

sharra@swg-seerural.org

Aplikimet mund të dorëzohen në gjuhët lokale, pas së cilës Sekretariati i SWG-së, në bashkëpunim me një komision të përbërë nga përfaqësues të Ministrive të Bujqësisë të Ballkanit Perëndimor, do të marrë një vendim për përzgjedhjen e ngjarjes. Pas miratimit, aplikacionet buxhetore dorëzohen në gjuhën angleze. Ju lutem vini re se versioni zyrtar i dokumentacionit është në gjuhën angleze dhe në rast të kontradiktave dhe mosmarrëveshjeve, versioni origjinal në anglisht është i vlefshëm.


Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Evropi u okviru SWG EC projekta „Regionalna saradnja i umrežavanje u oblasti poljoprivrede, ruralnog i ekonomskog razvoja prekograničnih područja” finansiran od strane Evropske Unije objavljuje poziv za podršku manifestacijama/aktivnostima ljudi-ljudima.

Aktivnost „ljudi – ljudima“ predstavlja alat za umrežavanje, jačanje saradnje, promociju prekograničnih regiona i njihove kulturne, tradicionalne i prirodne baštine i podržava ekonomske aktivnosti na polju razvoja proizvoda i usluga, kao i stvaranju prekograničnih lanaca vrednosti.

U sklopu SWG EC projekta „Regionalna saradnja i umrežavanje u oblasti poljoprivrede, ruralnog i ekonomskog razvoja prekograničnih područja” aktivnosti mogu biti realizovane u targetiranom prekograničnom regionu „Šara“, u sledećim zemljama i opštinama:

Albania: Kukes;
Makedonija: Jegunovce i Tearce;
Kosovo*: Dragaš, Prizren i Štrpce.

Manifestaciju je potrebno realizovati najkasnije do 01.11.2018 godine.  Svaka podrška koja se traži na osnovu ovog poziva ne može preći 2,000 EUR bez PDV-a. Ukupni budžet manifestacije/aktivnosti i drugi doprinosi nisu ograničeni.

Ovim putem SWG poziva sve zainteresovane predstavnike iz javnog, privatnog i civilnog sektora da nominuju jednu manifestaciju koja doprinosi gore navedenim ciljevima za podršku od strane SWG-a. Potrebno je da popunite Prijavni obrazac i budžet, te iste dostavite najkasnije do 16.02.2018 (do kraja radnog vremena)  putem e-maila na:

sharra@swg-seerural.org

Prijave se mogu podneti na lokalnim jezicima, nakon čega će SWG Sekretarijat u saradnji sa komisijom sastavljenom od predstavnika Ministarstava poljoprivrede Zapadnog Balkana doneti odluku o izboru manifestacije. Po odobrenju, prijave sa budžetom se podnose na engleskom jeziku. Napominjemo da je zvanična verzija dokumentacije na engleskom jeziku i u slučaju kontradiktornosti i neslaganja validna je originalna verzija na engleskom jeziku.

Линкови за преземање на потребната документација:
Lidhja për shkarkimim e dokumentave është:
Link za preuzimanje dokumentacije je:

Aпликационен формулар и буџет + Упатство
Formulari i Aplikimit dhe Buxheti + Udhëzim
Prijavni obrazac i budžet + Prirucnik
Application form and Budget + Manual

*Ова означување не го прејудицира статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 и одлуката на МСП за декларацијата за независност на Косово
*Ovaj naziv ne prejudicira status, te je u skladu s Rezolucijom 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosovo
*Ky përcaktim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me UNSCR 1244 dhe Opinionin

About Author: admin