Open call for support to P2P events in “Pcinja-Kraishte”

Постојаната Работна Група за Регионален Рурален Развој (SWG) во Југоисточна Европа, во рамките проектот “Регионална соработка и вмрежување во областа на земјоделството, руралниот и економскиот развој на прекуграничните региони”, финансиран од страна на Европската унија, објавува Јавен Повик за поддршка на манифестации / активности “Луѓе за Луѓе”.

Активноста “Луѓе за Луѓе” претставува алатка за вмрежување, зајакнување на соработката, промоција на прекуграничните региони и нивното културно, традиционално и природно наследство, поддржува економски активности на полето на развој на производите и услугите, како и создавање на прекугранични вредносни синџири/линкови.

Како дел од проектот “Регионална соработка и вмрежување во областа на земјоделството, руралниот и економскиот развој на прекуграничните области” активностите може да бидат реализирани во прекуграничните региони: “Крш”, “Пчиња-Краиште” и “Проклетије-Бјешкет е Немуна” во Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија Албанија, и Косово*. Манифестацијата/активноста треба да се спроведува најдоцна до 01.11.2018 година. Секоја поддршка побарана според овој повик не смее да надмине 2.000 евра без ДДВ. Вкупниот буџет на настанот и другите придонеси не се ограничени. За жал, според процедурите на Европската Унија, SWG нема да поддржува активности во земјите членки на Европската Унија (Хрватска и Бугарија), но трошоците за учесниците (транспорт, сместување, ангажирање на експерти) од овие земји во рамките на активностите на луѓе за луѓе ќе се сметаат за прифатливи трошоци.

Aктивностите Луѓе за Луѓе може да бидат прифатливи доколку се реализирани во некоја од следните земји/територии и општини:

Прекуграничен регион “Пчиња-Краиште”:

Македонија: Старо Нагоричане, Ранковце и Крива Паланка;

Србија: Црна Трава, Босилеград, Сурдулица, Бујановац и Трговиште.

Преку овој повик, SWG ги поканува сите заинтересирани претставници од јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор да номинираат по една манифестација која придонесува за горенаведените цели за поддршка од страна на SWG. Апликацискиот формулар и буџет треба да бидат пополнети и истите да се достават најдоцна до 13.04.2018 до 17:00 часот, преку електронска пошта на:

abda@swg-seerural.org

Во насловот на електронската пошта Ве молиме да наведете за кој прекуграничен регион ја поднесувате апликацијата (на пример: P2P Пчиња-Краиште)

Апликациите можат да се поднесат на локалните јазици, по што SWG Секретаријатот, во соработка со комисија составена од претставници на Министерствата за Земјоделство на државите од Западен Балкан, ќе донесе одлука за избор на настани за финансирање според критериумите за прифатливост и бодување. По одобрувањето, апликацискиот формулар и буџет се доставуваат на англиски јазик.

Напоменуваме дека официјалната верзија на документите е на англиски јазик и во случај на противречности и несогласувања, верзија на англиски јазик ќе се земе за официјална.

____________________________________________________________________________

Stalna Radna Grupa za Regionalni Ruralni Razvoj (SWG) u Jugoistočnoj Evropi u okviru projekta finansiranog od strane Evropske Unije “Regionalna saradnja i umrežavanje u oblasti poljoprivrede, ruralnog i ekonomskog razvoja u preko graničnim regionima“ objavljuje javni Poziv za podršku „Ljudi-ljudima“

„Ljudi-ljudima“ aktivnosti predstavljaju alat za jačanje umrežavanja, saradnje, promocije preko graničnih regiona i njihove tradicije, kulturnog i prirodnog nasledja, i razvijanje ekonomskih potencijala, kako proizvoda tako i usluga, kao i preko graničnih veza i lanaca vrednosti

U okviru projekta “Regionalna saradnja i umrežavanje u oblasti poljoprivrede, ruralnog i ekonomskog razvoja u preko graničnim regionima“ aktivnosti mogu biti implementirane u ciljnim preko graničnim regionima „Krš“, „Pčinja – Krajište“ i „Prokletije – Bjeshket e Nemuna“ u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji i Kosovu*. Manifestacije/aktivnosti moraju biti realizovane najkasnije do 01.11.2018. Tražena podrška ne sme preci 2,000 eura ne računajući PDV. Celokupni budžet manifestacije i druge donacije nisu ograničeni. Nažalost, prema EU procedurama, SWG ne može podržati aktivnosti u državama EU članicama (Hrvatska i Bugarska) ali se troškovi učesnika (transport, smeštaj, angažovanje stručnjaka) iz ovih zemalja, u okviru aktivnosti „ljudi-ljudima“, smatraju prihvatljivim troškovima.

Sledeće države/teritorije i opštine su prihvatljive za implementaciju aktivnosti “Ljudi-ljudima”:

Prekogranični region “Pčinja – Krajište”

Makedonija: Staro Nagoričane, Rankovce i Kriva Palanka

Srbija: Crna Trava, Bosilegrad, Surdulica, Bujanovac i Trgovište

SWG poziva sve zainteresovane strane iz javnog, civilnog i privatnog sektora da prijave manifestacije koje doprinose gore pomenutim SWG ciljevima. Molimo vas popunite prijavni obrazac i budžet i podnesete ih najkasnije do 13.04.2018 do 17:00 časova na e-mail:

abda@swg-seerural.org

U naslovu emaila  obavezno navedite za koji preko granični region podnosite prijavu (npr.  Subject: P2P Pčinja – Krajiste)

Prijave mogu biti podnete na lokalnim jezicima, nakon čega ce SWG u saradnji sa komisijom sačinjenom od predstavnika Ministarstava poljoprivrede zemalja Zapadnog Balkana i angažovanim ekspertima doneti odluku o izboru manifestacija koje će biti finansirane prema kriterijumima prihvatljivosti i bodovanja. Odobrene aplikacije, zajedno sa budžetom, moraju po odobrenju biti podnete na engleskom jeziku.

Zvanična verzija dokumenata je na engleskom jeziku i u slučaju kontradiktornosti i nepodudaranja, engleska verzija je važeća.


Линк за преземање на потребната документација:

Link za dokumenta za apliciranje:

Апликациски формулар и буџет + Прирачник

Aplikacioni formular i Budzet + Manual

Application form and Budget + Manual


* Ова означување не го прејудицира статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 и одлуката на МСП за декларацијата за независност на Косово

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa I u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 I mišljenju Medjunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova

About Author: editor